تبلیغات
کلبه تنهایی - هوای ابری ...دلم ابری...
کلبه تنهایی

به کلبه ی کوچکم دعوتت می کنم تا بدانی در اجاق سرد دلم چیزی جز یاد تو نمی سوزد !!


هوا ابری 

 دلم ابری 

تمام کوچه ها ابری

کجایی تا به بهانه دلگیری ام از هوا 

تو را هم پای خود کنم در این کوچه ها

آنقدر راه برویم ک آسمان حوصله اش سر برود 

 یا آفتابی شود، یا بارانی

چقدر لذت بخش است تو برایم چتر نگه داری

چقدرلذت بخش است زیر نم نم باران دستانم در دستانت بگیری 

کاش باران ببارد 

نه